Privacy Statement

 

BV de Maasoever hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BV de Maasoever houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Mocht u na het lezen van dit privacy statement nog vragen of opmerkingen hebben over uw privacy, dan kunt u terecht bij het bestuur van BV de Maasoever.

 

Betrokkenen
Als biljartvereniging leggen wij gegevens vast van leden, oud-leden en sponsors van BV de Maasoever. Wij leggen van betrokkenen alleen die gegevens vast die relevant zijn voor de binding die zij met de club hebben en de vereiste gegevens m.b.t. lidmaatschap bij de MLBB en KNBB.

 

Verwerkingen van persoonsgegevens
Binnen onze biljartvereniging verwerken wij gegevens die passen bij de activiteiten van een biljartvereniging. Zo wordt informatie o.a. verwerkt voor contributiebetaling, voor het indelen van teams en voor het organiseren van clubactiviteiten.

 

Gebruik door derden
Om mee te kunnen doen aan competitiewedstrijden is het noodzakelijk dat wij informatie doorgeven aan de MLBB en KNBB. Interne mededelingen zoals uitnodigingen voor vergaderingen, clubactiviteiten gaan via e-mail resp. post.

BV de Maasoever deelt, behalve aan de MLBB en KNBB, geen informatie van betrokkenen met andere organisaties zonder nadrukkelijke toestemming.
Op dit moment hebben wij (verwerkingsovereenkomst) gesloten met de MLBB en de KNBB.

 

Minderjarigen
Indien minderjarigen lid zijn ontkomt BV de Maasoever er niet aan om persoonsgegevens vast te leggen. Deze gegevens zijn nodig zodat de minderjarige lid kan zijn van de vereniging en zodoende deel kan nemen aan club- en bondsactiviteiten zoals wedstrijden en competities.

 

Bewaartermijnen
Gegevens gerelateerd aan het lidmaatschap van BV de Maasoever worden na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het mogelijk deze informatie te gebruiken bij jubilea, reünies en andere activiteiten.

 

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

© 2020 B.V. De Maasoever All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.